Budynek D - Rzut parter

 D parter www Mieszkanie D1 Mieszkanie D2 Mieszkanie D3 Mieszkanie D4 Mieszkanie D5 Mieszkanie D6 Mieszkanie D7 Mieszkanie D8 Mieszkanie D9 Mieszkanie D10

Budynek D - Rzut I piętro

 D parter www Mieszkanie D11 Mieszkanie D12 Mieszkanie D13 Mieszkanie D14 Mieszkanie D15 Mieszkanie D16 Mieszkanie D17 Mieszkanie D18 Mieszkanie D19 Mieszkanie D20

Budynek D - Rzut II piętro

 D parter www Mieszkanie D21 Mieszkanie D22 Mieszkanie D23 Mieszkanie D24 Mieszkanie D25 Mieszkanie D26 Mieszkanie D27 Mieszkanie D28 Mieszkanie D29 Mieszkanie D30

Budynek D - Rzut III piętro

 D parter www Mieszkanie D31 Mieszkanie D32 Mieszkanie D33 Mieszkanie D34 Mieszkanie D35 Mieszkanie D36 Mieszkanie D37 Mieszkanie D38 Mieszkanie D39 Mieszkanie D40

Budynek D - Rzut IV piętro

 D parter www Mieszkanie D41 Mieszkanie D42 Mieszkanie D43 Mieszkanie D44 Mieszkanie D45 Mieszkanie D46